VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM LOBKOWICZ EVENTS MANAGEMENT

Od 15. prosince 2023 máte možnost podávat oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. 

CO MŮŽE BÝT OZNAMOVÁNO?

Oznamováno může být protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Lobkowicz Events Management, s.r.o., o němž se oznamovatel dozvěděl, byť zprostředkovaně, v souvislosti výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
  • daně z příjmů právnických osob
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • ochrany spotřebitele
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
  • ochrany životního prostředí
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT?

Oznámení mohou podávat osoby, které vykonávají nebo vykonávaly pro Lobkowicz Events Management, s.r.o. práci nebo jinou obdobnou činnost, zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, osoby vykonávající pro Lobkowicz Events Management, s.r.o. práci na základě jiného, než pracovněprávního vztahu jako jsou dobrovolníci či stážisté. Oznámení není možné učinit anonymně. Lobkowicz Events Management, s.r.o. rovněž vylučuje z možnosti podávat oznámení osoby uvedené v § 2 odst. 3 písm. c) až g) a písm. j) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. 

JAK JE MOŽNÉ OZNÁMENÍ PODÁVAT?

Oznámení je možné podávat písemně na e-mailovou adresu oznamovatel@lobkowicz.cz, či ústně níže uvedené příslušné osobě. Pokud si oznámení přejete podat osobně, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout do 14 dnů ode dne, kdy jste o osobní podání požádal/a. 

K ČEMU SYSTÉM PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ NESLOUŽÍ?

Vnitřní oznamovací systém neslouží k podávání dotazů na společnost, k oznámení porušení či hrozícího porušení jiných než výše uvedených předpisů, či jako prostředek sdělování názorů na osoby zaměstnané nebo spolupracující s Lobkowicz Events Management, s.r.o.

Mějte prosím rovněž na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

CO MUSÍ OZNÁMENÍ OBSAHOVAT?

Oznámení musí obsahovat minimálně:

 • Identifikaci oznamovatele
 • Identifikaci osoby, které se oznámení týká
 • Co nejdetailnější identifikaci porušení předpisu, kterého se týká

Dále oznámení může obsahovat:

 • Kontaktní údaje oznamovatele
 • Další podkladové materiály a důkazy

JAK PROBÍHÁ PROCES VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ PO JEHO PODÁNÍ?

Po podání oznámení za využití vnitřního oznamovacího systému jsme povinni Vás do 7 dní po jeho přijetí o této skutečnosti informovat. To neplatí, pokud výslovně požádáte, že si o přijetí oznámení informován/a být nepřejete či by tím mohlo dojít k vyzrazení Vaší totožnosti, či není-li v oznámení uvedena Vaše totožnost ani způsob, jakým Vás kontaktovat. Pro posouzení oznámení je následně stanovena lhůta 30 dní, která může být dvakrát prodloužena z důvodu skutkové nebo právní složitosti takového posouzení. O případném prodloužení jsme povinni Vás informovat, přičemž výše uvedené platí obdobně. 

Pokud vznikne potřeba ze strany příslušné osoby, může oznamovatele, je-li jeho totožnost známa, požádat o doplnění či objasnění informací, uvedených v oznámení. Oznamovatele však kontaktuje za předpokladu, že tím nedojde k vyzrazení jeho totožnosti. 

O výsledcích vyhodnocení oznámení Vás, za výše uvedených okolností, vyrozumíme bez zbytečného odkladu. Rovněž Vás budeme informovat o případném dalším postupu a o nápravných opatřeních, jakmile budou přijata. Máte rovněž možnost využít externího oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti: mnetocny@msp.justice.cz, tel.: +420 221 997 840. 

KDO JE OSOBOU PŘÍSLUŠNOU K PŘIJÍMÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ OZNÁMENÍ?

Osobami příslušnými pro přijímání a vyhodnocování oznámení jsou Ljuba Lakosilová, telefon 606 971 471, adresa pro elektronické písemné podání oznamovatel@lobkowicz.cz, adresa pro doručování: Lobkowiczký palác, Jiřská 3, Praha 1, musí být označeno “neotevírat, whistleblowing”.