LOBKOWICZKÝ PALÁC

POKLADY LOBKOWICZKÝCH SBÍREK

Komentovaná prohlídka stálé expozice v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě přibližuje žákům vybraná témata a sbírkové předměty. Během programu žáci absolvují dvě dílny přímo v prostorách muzea. Suchou technikou si vytvoří alternativu funkčního renesančního šperku a seznámí se s principem tvorby krajinomalby.

Témata prohlídky: Rodina Lobkowiczů, portréty, oblékání dětí v raném věku, Jezulátko, pomander, jídelní servis, lov, desková malba a malba na plátno, krajinomalba Senoseč.

Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví; Umění a kultura – výtvarná výchova. Program rozvíjí tyto klíčové kompetence základního vzdělávání: Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní.

 • Délka programu: 75 min (prohlídka expozice včetně dílen dílna)
 • Věková kategorie: Program je vhodný pro věkovou kategorii dětí 5–11 let.
 • Vstupné: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
 • Počet účastníků: max 25 žáků a pedagogický doprovod (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

Kontakt

Dita Baker
Ředitelka Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů
E-mail: dita.baker@lobkowicz.cz

PORTRÉT V NOTÁCH

Prohlídka hudební expozice Lobkowiczkého paláce seznamuje žáky s hudebním děním v Evropě od 17. do 19. století. Historie hudby je prezentována na širším pozadí evropských kulturně-historických událostí s použitím multimediálních prvků a hudebních ukázek. Program akcentuje zejména klíčovou roli české aristokracie i lokálních umělců ve vývoji evropské hudby a je obohacen o dílnu.

Teoretická část: Studenti absolvují prohlídku hudební expozice Lobkowiczkého paláce, která bude vedena především formou dialogu.

Praktická část: Získané znalosti a postřehy si poté účastníci programu zafixují při práci s pracovními listy a praktickém cvičení.

Návaznost na RVP ZV: Umění a kultura – Hudební výchova; Člověk a společnost – Dějepis.
Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

 • Věková kategorie: 7. – 9. třída ZŠ, SŠ
 • Délka programu: max 90 minut
 • Vstupné: 120 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
 • Počet žáků: maximální počet studentů 20 (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)
 • Specifika programu: Program je vhodný pro školy s rozšířenou hudební výchovou. V případě základní hudební výchovy je vhodné děti před návštěvou muzea na prohlídku připravit, v tomto případě nás kontaktujte pro více informací.

Kontakt

Dita Baker
Ředitelka Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů
E-mail: dita.baker@lobkowicz.cz

Tento edukační program byl vytvořen díky finanční podpoře Městské části Prahy 1.

PERNŠTEJNSKÝ SALON  

Stejně jako vláda Habsburků ovlivnila dějiny Českého království zcela zásadním způsobem, tak i příjezd španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara, manželky Vratislava z Pernštejna, do Prahy zanechal hlubokou stopu v české kultuře a společnosti 16. století. Program má za cíl seznámit účastníky se životem u dvora habsburských králů a s rodinou Pernštejnů a Lobkowiczů v 16. století, které bylo ve znamení španělské kultury. Prostřednictvím výkladu, ale i nejrůznějších aktivit účastníci poznají nejen dějiny naší země v době vrcholu renesance, ale spatří také poklady, shromážděné mocnými rody Pernštejnů a Lobkowiczů. 

Návaznost na RVP ZV: Člověk a společnost – dějepis; Umění a kultura – výtvarná výchova; Výchova k  myšlení v  evropských a globálních souvislostech 

 • Věková kategorie: 5. – 9. ročník ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ  
 • Délka programu: 70–80 minut  
 • Vstupné: 120 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma   
 • Počet účastníků: max. 20–25 
   

Kontakt

Dita Baker
Ředitelka Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů
E-mail: dita.baker@lobkowicz.cz

ZÁMEK NELAHOZEVES

KABINET UMĚNÍ 

Tento program je nabízen od dubna do října, vzhledem k potřebnému přírodnímu materiálu - viz sekce příprava ze strany účastníků.

Cíl programu: Žáci si osvojí pojmy kabinet umění, kabinet kuriozit a klenotnice. Dozví se, kdy, jak a kdo začal kabinety realizovat. Prostřednictvím obrazu a vybraných předmětů z Lobkowiczkých sbírek se seznámí s obsahem kabinetů. Dozví se, čeho byly kabinety a klenotnice předchůdci. Přiblížíme si soubor předmětů zvaný xylotéka nebo-li dendrotéka. Jedná se o dendrologickou knihovnu tvořenou herbáři (knihami) jednotlivých stromů. Navazující dílna je zaměřená právě na výrobu plastického herbáře stromu, který může být první vlaštovkou do třídního či soukromého kabinetu umění či kuriozit.

Návaznost na RVP PV: Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence předškolního vzdělávání.
Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Lidé a čas; Člověk a společnost – Dějepis; Výchova k občanství – Člověk ve společnosti; Umění a kultura – výtvarná výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

Harmonogram programu: Teoretická část – seznámení s tématem v expozici v Knihovně s pracovnou probíhá aktivní formou dialogů edukátor – žáci. Praktická část – dílna je zaměřená na výrobu plastického herbáře stromu. MŠ a 1.–2. třída ZŠ práce ve skupinkách na jednodušší formě plastického herbáře. Žáci 3.–9. tříd ZŠ si každý vyrobí zjednodušenou formu knihy. 

 • Délka programu: max 90 min podle věkové kategorie (teoretická část a dílna)
 • Věková kategorie: Program je přizpůsoben jak obsahem, tak formou dílny pro věkové kategorie MŠ (4–5 let), ZŠ 1.–9. třída.
 • Vstupné: 150 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
 • Počet účastníků: 20–25 dětí a pedagogický doprovod (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

Příprava ze strany účastníků: před návštěvou programu prosíme, aby si účastníci nasbírali vlastní přírodní materiál na dílnu (větvičky, listy, květy, plody, jakékoliv další části stromu či keře). Malé děti potřebují materiál do skupinky, starší žáci potřebují každý svůj vlastní materiál. Bližší informace dostanete při rezervaci termínu.

Upozornění: součástí edukačního programu Kabinet umění není prohlídka zámku. Žáci navštíví 2 vybrané místnosti, které souvisí s tématem programu.

OBJEVOVÁNÍ LOBKOWICZKÝCH SBÍREK

Komentovaná prohlídka zámku s pracovním listem přibližuje žákům vybraná témata a sbírkové předměty. Jednotlivé úkoly se vztahují k poznání výtvarného, hudebního a užitého umění. Zároveň si během prohlídky prohloubí poznatky z historie rodiny Lobkowiczů.  Následná dílna navazuje na úkol věnovaný glóbům.

Hlavní témata v prohlídce: Glóby, obraz Hygieia, Beethoven, hygiena, 5 smyslů, rodokmen. Tato témata jsou doplněna o další informace v rámci komentované prohlídky.

Návaznost na RVP ZV: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví; Umění a kultura – výtvarná výchova, hudební výchova. Program rozvíjí tyto klíčové kompetence základního vzdělávání: Kompetence k učení, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní.

 • Délka programu: 90 min (prohlídka zámku a dílna)
 • Věková kategorie: Program je vhodný pro 2. – 5. třídu ZŠ.
 • Vstupné: 150 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
 • Počet účastníků: max 25 žáků a pedagogický doprovod (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

RODNÝ DŮM ANTONÍNA DVOŘÁKA

U LAVICE DÍTĚ STÁLO…
Erbenova a Dvořákova Polednice

Program zaměřený na hudební ztvárnění Polednice A. Dvořáka je založen na rozboru jak rytmického textu básně K. J. Erbena, tak samotné skladatelovy symfonické básně. Program vznikl ve spolupráci s pedagogy Blankou Dragounovou, Editou Roberts ze ZŠ Velvary a Michaelou Kuptíkovou ze ZŠ Kralupy nad Vltavou.

První část programu: Studenti se při poslechu jednotlivých částí básně učí rozeznávat individuální nástroje, které vyprávějí příběhy a reprezentují postavy vystupující v Erbenově Polednici.

Druhá část programu: V pohybově zaměřené části programu se studenti snaží sami reprezentovat jednotlivé postavy a učí se pracovat se změnami nálad jednotlivých dějových momentů od poloh tragických či dramatických až po scény veselejší. Výstupem bude série fotografií, ze kterých si třída může ve škole vytvořit vizuální doprovod k básni.

Cíl programu: seznámení žáků s tvorbou Antonína Dvořáka a Karla Jaromíra Erbena. Přiblížení možných tvůrčích procesů v hudbě konkrétně na ukázce symfonické básně.

Návaznost na RVP ZV: Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova, Literární výchova; Umění a kultura – Hudební výchova. Program rozvíjí všechny základní klíčové kompetence základního vzdělávání.

 • Věková kategorie: ZŠ II. stupeň, SŠ
 • Délka programu: 90 minut
 • Vstupné: 90 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma
 • Počet žáků: doporučujeme 20 (V případě větší skupiny je nutná individuální dohoda.)

Upozornění: Z důvodu rekonstrukce rodného domu Antonína Dvořáka se tento program přesouvá na zámek Nelahozeves. Součástí programu není prohlídka zámku..