Lobkowiczké sbírky

Význam lobkowiczkých uměleckých sbírek spočívá především v šíři jejich záběru. Obsah sbírek odráží snad všechny aspekty kulturního, společenského, politického a hospodářského života ve střední Evropě v průběhu několika staletí. Mezi nejvzácnější díla patří obrazy světoznámých malířů, jako jsou Bruegel, Canaletto, Cranach, Rubens či Velázquez; nesmírně cenné jsou sbírky užitého umění, mezi jejichž poklady najdeme například nejrozsáhlejší dochovaný jídelní servis z delftské fajánse na světě. Rodová knihovna schraňuje Evangeliář z konce 9. století, exemplář 48-řádkové Bible z roku 1462 či vzácné vydání textu Apokalypsy z roku 1498 ilustrované fascinujícími celostránkovými dřevořezy Albrechta Dürera. Jedinečná je také kolekce hudebních nástrojů, rukopisných i tištěných partitur, partů a libret. K chloubám sbírek patří korespondence členů rodu s mnoha umělci, nebo notové záznamy s dochovanými vlastnoručními úpravami velikánů hudby, jakými byli Mozart a Beethoven.


Historie dosahující i více než 2 000 let

20 000 uměleckých předmětů

Miliony archivních dokumentů


Obrazy

Lobkowiczké sbírky čítají přibližně 1 500 obrazů, včetně ikonických děl Pietera Bruegela staršího a Canaletta; jedné z největších kolekcí španělského renesančního portrétního umění mimo Madrid a Vídeň; obrazů významných umělců Veroneseho, Velázqueze, Rubense, Bellota a Cranacha; portrétů od Hanse von Aachena, a představitelů rudolfínského manýrismu; holandské, vlámské a německé žánrové malby; a téměř padesát obrazů a akvarelů lobkowiczkých panství od Carla Roberta Crolla.

Užité umění

Přestože umělecké předměty, pocházející z 13. až 20. století, nikdy nedosáhly takového věhlasu jako obrazy, knihy či hudba, tvoří významnou součást Lobkowiczkých sbírek.

Náboženské artefakty

Během nacistické okupace a následného období komunistického režimu byly soukromé kaple na rodinných sídlech odsvěceny a jejich vybavení odvezeno. Nejdůležitější artefakty, k nimž patří i románský kříž z 12. století ze zlaceného stříbra a křišťálu, se však podařilo zachránit a znovu shromáždit.

Zbraně

Výmluvnými svědky loveckých setkání jsou stovky preparovaných trofejí. Časově spadají do konce 18. až začátku 20. století. 

Hudba 

Hudební archiv, který je součástí Lobkowiczké knihovny, obsahuje přibližně 4 500 položek. Původně byl archiv umístěn v hlavním rodinném sídle na zámku Roudnice. V roce 1941, za nacistického protektorátu, byly knihy zkonfiskovány a opakovaně stěhovány na různá místa. A po druhé, za komunistického režimu, byly převezeny do Českého muzea hudby. V 90. letech 20. století byly knihovní fondy kompletně vráceny rodině. 

Hudební archiv

Hudební archiv, jehož zakladatelem byl Ferdinand August, 3. kníže z Lobkowicz, je výsledkem více než tří set let talentu, mecenášství a sběratelského nadšení významných osobností rodu Lobkowiczů. Archiv reprezentuje dílo pěti set autorů a jeho součástí je i vzácná sbírka skladeb pro loutnu, mandolínu a kytaru z konce 17. a počátku 18. století. Tato kolekce, považovaná za jednu z největších soukromých sbírek barokní hudby pro drnkací nástroje, vyniká především pracemi francouzských skladatelů E. a D. Gaultiera, J. de Saint Luca, Ch. Moutona a J. de Gallota. Lobkowiczký hudební archiv se proslavil především díky dílům známých skladatelů konce 18. a počátku 19. století, například Händela, Mozarta, Haydna a Beethovena.

Filip Hyacint, 4. kníže z Lobkowicz, byl talentovaným hudebním skladatelem a loutnistou, hře na loutnu se věnovala i jeho druhá manželka, Anna Vilemína z Althanu. Jejich učitelé byli vybráni z řad nejlepších hudebníků tehdejší doby, patřili k nim i Sylvius Leopold Weiss a Andreas Bohr. Hudební nástroje, na něž tyto osobnosti hrály, jsou dodnes součástí Lobkowiczkých sbírek. Syn Filipa Hyacinta a Anny Vilemíny, Ferdinand Filip, hrál na harmoniku a pomohl se prosadit nadanému synovi správce lobkowiczkých lesů a pozdějšímu známému opernímu skladateli Christophu Willibaldu Gluckovi.

Beethoven a 7. kníže z Lobkowicz

Nepochybně největším přínosem pro hudební sekci Lobkowiczkých sbírek bylo mecenášství Františka Josefa Maxmiliána, 7. knížete z Lobkowicz. Tento talentovaný zpěvák, houslista a violoncellista byl patronem Ludwiga van Beethovena, který mu jako poděkování za celoživotní podporu věnoval mimo jiné i 3. (Eroica), 5. a 6. (Pastorální) symfonii.

Každoroční stipendium, které kníže poskytl (v podpoře pokračoval do smrti skladatele také jeho syn), spolu s příspěvky arcivévody Rudolfa a hraběte Kinského osvobodily Beethovena od závislosti na výdělku z nepravidelných zakázek a časově náročné výuky, a umožnily mu tak plně se věnovat hudební tvorbě.

Knihovna & archiv

Počátky Lobkowiczké knihovny sahají do 14. století. Téměř 65 000 svazků představuje nejstarší, největší a nejvzácnější soukromou sbírku v České republice. V 17. století byla knihovna přestěhována do zámku v Roudnici, hlavního rodinného sídla, kde zůstala do roku 1942. Dnes je knihovna umístěna na zámku v Nelahozevsi. Mezi mnoha poklady se nachází například vzácný Evangeliář z konce 9. století a dřevořezy Albrechta Dürera z 15. století. 

Lobkowiczký archiv zabírá asi 1,5 kilometrů polic. Skrývá nespočet pokladů evropské historie dokumentujících historické, politické, diplomatické a kulturní dění. Je zde uložena osobní korespondence členů rodu a mnohem více, od středověkých rukopisů po dokumenty ze 20. století. Archiv tedy nabízí obrovský potenciál pro badatelskou práci a historický výzkum na světové úrovni.

Výroční zprávy

Přehled výročních zpráv popisujících úspěšné projekty z minulých let najdete níže.

Odkaz na veřejný rejstřík Ministerstva spravedlnosti najdete zde.

Aktuální výroční zpráva Lobkowiczkých sbírek v angličtině je ke stažení zde.

Podpořte nás

Lobkowicz Collections, o.p.s. je nezisková organizace financovaná především z darů a příspěvků. Podpora soukromých a firemních dárců je pro nás klíčová. Můžeme díky ní realizovat naše široké spektrum aktivit – od vzdělávacích programů, výzkumu až po rozvíjení dalších mimořádných projektů.