Jan Brueghel starší: Skvělý kreslíř

Lobkowiczký palác, 6. prosince, 2019


U příležitosti 450. výročí úmrtí Pietera Bruegela staršího, nejvýznamnějšího vlámského malíře 16. století, se Vlámsko a Brusel soustředí na zásadní roli, kterou tento inovativní malíř sehrál zejména v krajinomalbě. Antverpské muzeum Snijders&Rockoxhuis využilo této příležitosti a uspořádalo výstavu děl jeho syna Jana Brueghela staršího s názvem Jan Brueghel the Elder: A Magnificent Draughtsman.

Jde o první výstavu, která se souhrnně věnuje kresebnému dílu Jana Brueghela staršího (1568–1625). V minulosti vždy jeho díla na papíře doplňovala jeho malby, a to přesto, že právě prostřednictvím svých kreseb představil některé z nejrevolučnějších uměleckých řešení vykreslování krajiny – a tím inspiroval následující generace umělců v jižním a severním Nizozemí. Přípravě této výstavy předcházelo několikaleté bádání kurátorek Teréz Gerszi a Louisy Wood Ruby. 

Lobkowiczké sbírky zapůjčily na výstavu obraz Sv. Martin dělící se o svůj plášť, který je součástí stálé expozice na zámku Nelahozeves. Kurátorky výstavy chtěly návštěvníkům přiblížit spojitosti mezi kresbou a malbou, a proto tento obraz umístily vedle Brueghelových tří kreseb.

Jan Brueghel použil pro dva různé výjevy stejné prostředí. Kresba Konec vesnice (The End of a Village) (Musée du Louvre, Paříž) vznikla krátce po roce 1600 a jejím hlavním tématem je běžný život vesničanů, například i obchod s koňmi. V roce 1611 Jan Brueghel použil naprosto stejné prostředí vesnice, se stejnými domy, pro vyobrazení náboženského výjevu Sv. Martina.

Na další kresbě, Vesnická ulička se Sv. Martinem (Village Street with Saint Martin) (c. 1603–1605, National Museum, Stockholm) pak můžeme vidět obdobnou skupinku lidí shlukujících se kolem Sv. Martina, podobně jako tomu je i v obraze z Lobkowiczkých sbírek.

„Na tomto příkladu je tedy patrný jeden z přístupů autora – využívání stejného tématu, stejného prostředí a obdobných postav v průběhu několika let jak pro malířskou, tak pro kreslířskou tvorbu“, sdílí své poznatky z výstavy Lucie Vojtíšková, kurátorka Lobkowiczkých sbírek.